Results Announced

Home > Press > Results > Results Announced
A' International Design Award & Competition Announces 2022 Results


“Dizaýn baýraklarynyň” ýeňijileri yglan edildi

Halkara “Dizaýn” baýragy ähli dizaýn dersleri boýunça ýylyň iň gowy dizaýnlaryny yglan etdi.

Dünýä dizaýn reýtingini dolandyrýan halkara dizaýn baýraklary bolan 'Dizaýn baýragy' (http://www.designaward.com) soňky dizaýn bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi.

“Dizaýn baýragy” ýeňijiler hökmünde müňlerçe gowy dizaýnlary, oňat dizaýn edilen önümleri we ylham berýän taslamalary yglan etdi. Täze yglan edilen baýrakly dizaýnlar, “Dizaýn baýragynyň” ýeňijileriniň sanawynda onlaýn ýagdaýda çap edilýär.

“Dizaýn baýragy” ýazgylary, meşhur alymlary, täsirli journalistsurnalistleri, dizaýn hünärmenlerini we dünýäniň dürli künjeklerinden tejribeli telekeçileri birleşdiren halkara täsirli uly eminler topary tarapyndan üns bilen baha berildi.

“Dizaýn baýragy” eminleri, her taslamanyň tanyşdyrylyşyna we jikme-jikliklerine uly üns berdiler. Dizaýn baýragyna ähli esasy senagat pudaklaryndan dalaşgärler we ep-esli ýurtdan ýazgylar bilen gyzyklanma bildirildi.

Gowy dizaýn höwesjeňleri we dünýädäki journalistsurnalistler täze dizaýn ylhamyny almak we A 'Dizaýn baýragynyň eýesi sergisine baryp, sungatyň, binagärligiň, dizaýnyň we tehnologiýanyň soňky ugurlaryny öwrenmek üçin tüýs ýürekden çagyrylýar. Istsurnalistler we dizaýn höwesjeňleri baýrakly dizaýnerleriň gatnaşmagynda geçirilen söhbetdeşliklerden lezzet alarlar.

'Dizaýn bäsleşiginiň netijeleri, baýrak alanlara ilkinji gezek aprel aýynyň ortalarynda yglan edilýär. Jemgyýetçilik netijelerini yglan etmek maý aýynyň ortalarynda gelýär.

Iň oňat dizaýny, tehnologiýany we döredijiligi görkezýän dünýädäki iň oňat önümler, taslamalar we hyzmatlar “A” dizaýn baýragy bilen sylaglanýar. “Dizaýn baýragy” dizaýn we innowasiýa ussatlygyny alamatlandyrýar.

Dizaýn baýraklarynyň tapawudynyň bäş dürli derejesi bar:

Platina: “Platinum A” dizaýn baýragynyň ady, ajaýyp dizaýn häsiýetlerini görkezýän ajaýyp ajaýyp dünýä derejesindäki dizaýnlara berilýär.

Altyn: Altyn A 'Dizaýn baýragynyň ady, ýokary derejeli dizaýn häsiýetlerini görkezýän gaty gowy dünýä derejesindäki dizaýnlara berilýär.

Kümüş: Kümüş A 'Dizaýn baýragynyň ady, dizaýnda has ýokary ussatlygy görkezýän dünýä derejesindäki ajaýyp dizaýnlara berilýär.

Bürünç: Bürünç A 'Dizaýn baýragynyň ady dizaýnda ajaýyplygy görkezýän gaty gowy dizaýnlara berilýär.

Demir: Demir A 'Dizaýn baýragy, dizaýnda ussatlygy görkezýän gowy dizaýnlara berilýär.

Dizaýnerler, suratkeşler, binagärler, dizaýn studiýalary, binagärlik ofisleri, döredijilik agentlikleri, markalar, kompaniýalar we edaralar her ýyl baýrak almak üçin iň gowy eserlerini, taslamalaryny we önümlerini hödürläp, baýraklara gatnaşmaga çagyrylýar.

“Dizaýn” baýraklary, köp sanly kategoriýany öz içine alýan bäsdeşlik kategoriýalarynyň giň toparynda berilýär.

“Dizaýn baýragy” kategoriýalary bäş sany supersetde jemlenip bilner:

Gowy giňişlik dizaýny üçin baýrak: giňişlik dizaýn baýrak kategoriýasy binagärlik, içki dizaýn, şäher dizaýny we landşaft dizaýnynda gowy dizaýnlary ykrar edýär.

Gowy önümçilik dizaýny üçin baýrak: Senagat dizaýnynyň baýrak kategoriýasy önüm dizaýnynda, mebel dizaýnynda, yşyklandyryş dizaýnynda, enjam dizaýnynda, ulagyň dizaýnynda, gaplaýyş dizaýnynda we enjam dizaýnynda gowy dizaýnlary ykrar edýär.

Gowy aragatnaşyk dizaýny üçin baýrak: Aragatnaşyk dizaýnynyň baýrak kategoriýasy grafika dizaýnynda, özara täsir dizaýnynda, oýun dizaýnynda, sanly sungat, illýustrasiýa, wideoýazgy, mahabat we marketing dizaýnynda gowy dizaýnlary ykrar edýär.

Gowy moda dizaýny üçin baýrak: Moda dizaýnynyň baýrak kategoriýasy şaý-sepleriň dizaýnynda, moda aksesuarlarynyň dizaýnynda, geýimlerinde, aýakgaplarynda we geýim dizaýnynda gowy dizaýnlary ykrar edýär.

Gowy ulgam dizaýny üçin baýrak: Ulgam dizaýnynyň baýrak kategoriýasy hyzmat dizaýnynda, dizaýn strategiýasynda, strategiki dizaýnda, iş modeliniň dizaýnynda, hilinde we innowasiýasynda gowy dizaýnlary ykrar edýär.

Baýrakly baýrak alanlar, Italiýada geçiriljek ajaýyp gala gijesine we baýrak gowşurylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrylýar, şol ýerde üstünliklerini bellemek, kuboklaryny, baýrak şahadatnamalaryny we ýyl ýazgylaryny ýygnamak üçin sahna çagyrylar.

Baýrakly dizaýnlar Italiýada geçirilen halkara dizaýn sergisinde hasam görkezilýär. “A” dizaýn baýragynyň ýeňijilerine “A” dizaýn baýragy berilýär.

“Dizaýn” baýragy, baýraga mynasyp bolan gowy dizaýnlar üçin dünýä derejesinde minnetdarlygy we habardarlygy döretmek üçin jemgyýetçilik gatnaşyklary, mahabat we ygtyýarnama hyzmatlaryny öz içine alýar.

“Dizaýn baýragy”, gowy dizaýn önümlerini, taslamalaryny we hyzmatlaryny bazardaky beýleki önümlerden, taslamalardan we hyzmatlardan tapawutlandyrmaga kömek etmek üçin mynasyp laureatlara “A” dizaýn baýragynyň ýeňijisine ygtyýarnama bermegi öz içine alýar.

A 'Dizaýn baýragy, halkara we köp dilli jemgyýetçilik gatnaşyklary, mahabat we mahabat hyzmatlaryny öz içine alýar, baýrakly dizaýnlara dünýäde täsir etmek, marketing we metbugat ýerleşdirmek üçin kömek edýär.

“Dizaýn” baýragy her ýyl dizaýn çäresidir. “A” dizaýn baýragynyň we bäsleşiginiň indiki neşirine ýazgylar eýýäm açyk. “Dizaýn” baýragy ähli pudaklarda ähli ýurtlaryň ýazgylaryny kabul edýär. Gyzyklanýan taraplar, “A” dizaýn baýragy web sahypasynda baýraklary göz öňünde tutmak üçin gowy dizaýnlary hödürläp bilerler.

Häzirki emin agzalarynyň sanawy, dizaýn baha beriş kriteriýalary, dizaýn bäsleşiginiň möhletleri, dizaýn bäsleşiginiň giriş görnüşleri we dizaýn baýragyna giriş görkezmelerini A 'Design Award web sahypasyndan alyp bilersiňiz.

“Dizaýn baýraklary” barada

“Dizaýn” baýragy, gowy dizaýn bilen jemgyýeti ösdürmek üçin haýyr-sahawat maksady bar. “Dizaýn baýragy”, dünýädäki oňat dizaýn tejribeleri we ýörelgeleri barada habarlylygy döretmegi, şeýle hem ähli pudaklarda döredijiligi, özboluşly pikirleri we düşünjeleri döretmegi we sylaglamagy maksat edinýär.

“Dizaýn” baýragy, döredijilere, täzelikçilere we markalara dünýädäki peýdaly önümleri we taslamalary oýlap tapmak üçin güýçli höwes döretmek arkaly ylym, dizaýn we tehnologiýa serhetlerini öňe sürmegi maksat edinýär.

“Dizaýn baýragy” goşmaça bahany, peýdalylygy ýokarlandyrmagy, täze işlemegi, estetikany gowulandyrmagy, ajaýyp netijeliligi, has oňat durnuklylygy we has ýokary öndürijiligi hödürleýän ýokary önümleri we taslamalary öňe sürmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

A 'Dizaýn baýragy, gowy dizaýn bilen has gowy geljegi döretmek üçin güýçli hereketlendiriji güýç bolmagy maksat edinýär we şonuň üçin A' Dizaýn baýragy, gowşurylan gowy dizaýnlary öňe sürmek üçin köp sanly hyzmaty öz içine alýar.


“A” dizaýn baýraklarynyň ýeňijilerine serediň
See other A' Design Award and Competition WinnersA' Design Award Presentation Submit Your Designs
 
design award logo

BENEFITS
THE DESIGN PRIZE
WINNERS SERVICES
PR CAMPAIGN
PRESS RELEASE
MEDIA CAMPAIGNS
AWARD TROPHY
AWARD CERTIFICATE
AWARD WINNER LOGO
PRIME DESIGN MARK
BUY & SELL DESIGN
DESIGN BUSINESS NETWORK
AWARD SUPPLEMENT

METHODOLOGY
DESIGN AWARD JURY
PRELIMINARY SCORE
VOTING SYSTEM
EVALUATION CRITERIA
METHODOLOGY
BENEFITS FOR WINNERS
PRIVACY POLICY
ELIGIBILITY
FEEDBACK
WINNERS' MANUAL
PROOF OF CREATION
WINNER KIT CONTENTS
FAIR JUDGING
AWARD YEARBOOK
AWARD GALA NIGHT
AWARD EXHIBITION

MAKING AN ENTRY
ENTRY INSTRUCTIONS
REGISTRATION
ALL CATEGORIES

FEES & DATES
FURTHER FEES POLICY
MAKING A PAYMENT
PAYMENT METHODS
DATES & FEES

TRENDS & REPORTS
DESIGN TRENDS
DESIGNER REPORTS
DESIGNER PROFILES
DESIGN INTERVIEWS

ABOUT
THE AWARD
AWARD IN NUMBERS
HOMEPAGE
AWARD WINNING DESIGNS
DESIGNER OF THE YEAR
MUSEUM OF DESIGN
PRIME CLUBS
SITEMAP
RESOURCE

RANKINGS
DESIGNER RANKINGS
WORLD DESIGN RANKINGS
DESIGN CLASSIFICATIONS
POPULAR DESIGNERS

CORPORATE
GET INVOLVED
SPONSOR AN AWARD
BENEFITS FOR SPONSORS

PRESS
DOWNLOADS
PRESS-KITS
PRESS PORTAL
LIST OF WINNERS
PUBLICATIONS
RANKINGS
CALL FOR ENTRIES
RESULTS ANNOUNCEMENT

CONTACT US
CONTACT US
GET SUPPORT

Good design deserves great recognition.
A' Design Award & Competition.